برای تماس با دپارتمان پشتیبانی فروشگاه آنلاین برنج پلاپج لطفا با شماره زیر تماس بگیرید:

09991505100